Olika bolagsformer i Sverige

MultinationalBrands12Olika bolagsformer för företagande

Den som vill starta ett företag har ett antal olika bolagsformer att välja på. Varje land har speciella bolagsformer med tillhörande regler. I Sverige finns ett antal bolagsformer som kommer att beskrivas närmare nedan. De vanligaste bolagsformerna i Sverige är: Enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. Dessutom finns olika former av föreningar, t.ex. ekonomisk förening och ideell förening. Att starta föreningar är oftast inte så vanligt när en företagare tänker bedriva näringsverksamhet utan lämpar sig mer för t.ex. bostadsrättsföreningar eller ideella organisationer.

Vilken bolagsform bör man välja?

Valet av bolagsform styrs av flera faktorer. Vissa bolagsformer innebär att företaget är en egen juridisk person. Det ekonomiska ansvaret, personligt eller företagets, styrs också av bolagsform. Krav på redovisning finns för alla bolag men är olika höga för olika företagsformer och företagsstorlekar.

Varierande ekonomiskt ansvar

I bolagsformen aktiebolag är företagaren inte personligen ekonomiskt ansvarig utan det är aktieägarna som står för risken. Att få starta aktiebolag kräver dock en insats på minst 100 000 kr. Idag finns dock fördelaktiga lån som innebär att man i princip kan låna gratis till insatsen för att komma igång med företaget. I en ekonomisk förening är ägarna inte heller personligt ansvariga ekonomiskt. I handelsbolag, kommanditbolag och enskild firma kan företagarna bli personligen ansvariga för ekonomin. Handelsbolag och kommanditbolag är lika men i ett kommanditbolag kan man ha endast en person som är ekonomiskt ansvarig och två kommanditdelägare som inte står för risk.

Ekonomiska fördelar och skatt

De olika bolagsformerna ger också olika skatteregler och ekonomiska fördelar. För enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag beskattas företagaren enligt inkomst av tjänst. I aktiebolag och ekonomisk förening kan man dessutom ta ut utdelning, vilken har fördelen att oftast vara lägre beskattad än vanlig inkomst.

Välj efter förutsättningar

Det finns ett flertal andra förutsättningar som påverkas av bolagsform, t.ex. namnskydd på företaget, krav på revisor eller ej samt ovan nämnda redovisningskrav och juridiskt ansvar. Innan man startar ett bolag är det därför viktigt att vara påläst och att ha tänkt igenom verksamheten för att få bästa möjliga förutsättningar för just det egna bolaget.